Steunfonds St. Jan

Samen-een-Sint-Jan2

Na 30 jaar heeft de Texelse Steunstichting St. Jan besloten om de stichting te liquideren en de taken  over te dragen aan de Stichting Samen één Texel. De overdracht werd op vrijdag 28 augustus 2015 om 09.30 uur in de Buurteton in het bijzijn van de bestuurders van beide stichtingen door notaris Hoogerheide officieel vastgelegd. De steunstichting heeft hiermee haar vertrouwen uitgesproken in de wijze waarop de Stichting Samen één Texel gestalte geeft aan haar maatschappelijke betrokkenheid door ondersteuning van projecten op het gebied van welzijn, gezondheid en huisvesting.

Sint-Jan-Samen-een-Texel-1

De steunstichting was zelfstandig te klein en de toenemende druk, met name op het gebied van regelgeving en beheerskosten was onwenselijk. Daarom is gekozen voor een groter geheel dat dezelfde doelstelling heeft. Op deze wijze kunnen de kosten omlaag gebracht worden en kan teruggevallen worden op meer professionaliteit.

historie

De Steunstichting St.  Jan is in 1985 opgericht om erfenissen en legaten die aan het toenmalige verzorgingshuis Sint Jan in Den Burg zouden worden geschonken veilig te stellen en naar wens van de erflaters aan het goede doel te doen toekomen. Zo werd voorkomen dat deze gelden zouden wegvloeien in de exploitatie van het verzorgingshuis. Het jaarlijkse rendement van het stichtingsvermogen werd gebruikt voor subsidies aan bijvoorbeeld verzorging- en verpleeghuizen en overige instellingen die zich met zorg, verpleging en begeleiding van hulpbehoevenden op Texel bezig houden. Enkele goede doelen die de steunstichting in het verleden mede heeft ondersteund zijn: de aanleg van de binnentuin voor het verpleeghuis Texel, het Altzheimercafé, de Buureton, taxivervoer voor ouderen, het Tesselhuus, het Verteltheater, de Windroos van het Maartenhuis en het nieuwe Hospice.

Samen-een-Sint-Jan3

Gestreefd werd het bestaande vermogen in stand te houden en waar mogelijk te vergroten met schenkingen, erfenissen en legaten. Deze werkwijze en doelstelling sluiten naar mening van de bestuurders van de steunstichting naadloos aan bij die van de Stichting Samen één Texel waarop na enkele verkennende gesprekken is besloten tot de overdracht van het vermogen van ca. € 600.000,-

labeling vermogen Steunfonds St. Jan

Aan de overdracht hebben de bestuurders van de steunstichting, Nel Eelman- van ’t Veer, Cees Maas en Piet Zoetelief de uitdrukkelijke wens verbonden om het overgedragen vermogen van de steunstichting te labelen onder de naam Steunfonds St. Jan. Hiermee zal de Stichting Samen één Texel bij alle steunbedragen die in de toekomst worden uitgekeerd, aangeven of, en in welke mate, aanspraak is gemaakt op het vermogen van de voormalige Steunstichting St. Jan.

Het getoonde vertrouwen van de steunstichting is voor de bestuursleden van de Stichting Samen één Texel een extra stimulans om zich, conform de missie en de doelstelling van de Stichting, te blijven inzetten om projecten en initiatieven die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel, financieel te ondersteunen.