Bestuursverslag 2019

Algemeen
In 1974 is de Stichting Samen één Texel opgericht door een samenvoeging van de Bakker Keijserstichting en het Algemeen Weeshuis Texel. Besloten werd om het gezamenlijk vermogen in te zetten voor het verbeteren van zorg en welzijn op Texel. Nu, ruim 45 jaar later, staan we nog steeds midden in de Texelse samenleving en zetten we ons onverminderd in om die doelstelling te bereiken.

Het afgelopen boekjaar was in alle opzichten een jaar om met voldoening op terug te kijken. In het jaar 2019 is bijna € 170.000 uitgekeerd dan wel toegezegd aan diverse mooie initiatieven op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Daarnaast is aan het Hospice Texel een lening van € 100.000 verstrekt om de aankoop van het pand aan de Anne Frankstraat mogelijk te maken. Het gevolg hiervan is aanzienlijk lagere vaste exploitatiekosten. De Stichting heeft tevens afgezien van de verschuldigde rente over 2019 om het waardevolle en gewaardeerde Hospice initiatief op Texel nogmaals een steuntje in de rug te geven.

Het behaalde resultaat is aanzienlijk positief met € 739.839. Het statutaire stichtingsvermogen is toegenomen tot een bedrag van afgerond € 7,2 miljoen.

       

2019 was een zeer goed beleggingsjaar. Het uiteindelijk netto beleggingsresultaat bedraagt maar liefst ca. € 765.000. Hierdoor is de noodzakelijke pas op de plaats als gevolg van het teleurstellende beleggingsresultaat in 2018 ruim gecompenseerd. Vanuit een gewenste diversificatie in de beleggingsportefeuille en risicospreiding van het belegde vermogen heeft het bestuur besloten om zich verder te oriënteren op investeringen in recreatief vastgoed en landbouwgrond op Texel, in de vorm van een erfpachtconstructie. Naar verwachting zal er op beide onderdelen in 2020 nog een transactie gaan plaatsvinden.

Afgelopen jaar werden we blij verrast met een legaat van ruim € 91.000 dat is ondergebracht in een bestemmingsfonds op naam, het ‘Tante Hendrien Slik-Stark’ fonds. De Stichting beheert inmiddels drie bestemmingsfondsen op naam: 1. Steunfonds St. Jan (label verzorgings- en verpleeghuizen op Texel); 2. Lena Smit-Zutphen fonds (label Verpleeghuis Texel); 3. Tante Hendrien Slik-Stark fonds (label Verpleeghuis Texel). Een bestemmingsfonds op naam is een aantrekkelijke mogelijkheid om iets zichtbaars na te laten aan de Texelse samenleving.

In 2019 is het tweede deel betaald van de toegezegde bijdrage van € 225.000 aan het project Zorg en Wonen aan de Gasthuisstraat/hoek Pontweg (waarvan een deel ten laste van Steunfonds St. Jan). Het betreft de bouw van totaal 59 appartementen voor mensen met dementie of een lichamelijke zorgvraag en voor senioren die wat minder zorg nodig hebben. De oplevering staat gepland in augustus 2020. Onlangs hebben we met eigen ogen kunnen aanschouwen hoe prachtig het allemaal gaat worden, een echte aanwinst voor Texel op het gebied van wonen en ouderenzorg.

   

Toekomst
Het nieuwe beursjaar is positief gestart maar door de wereldwijde COVID19 crisis en maatregelen is ook onze beleggingsportefeuille in maart 2020 hard geraakt. Het tussentijdse resultaat is op dit moment nog negatief, de verwachtingen voor 2020 zijn gericht op een break-even resultaat.

Wij hebben voor het jaar 2020 reeds bijdragen verstrekt voor € 6.000 en toezeggingen gedaan voor ca. € 99.000. Hiernaast blijft er gelukkig ook nog ruimte voor nieuwe bijdragen in 2020. Samen één vindt het belangrijk om juist in een economisch mindere periode Texelse initiatieven op het gebied van zorg en welzijn financieel te blijven ondersteunen.

We kijken uit naar de oplevering van de zorgappartementen op het landje van Pelgrim en de start van de verbouwing van de Gollards en de nieuwe keuken. Dankzij deze investeringen, mede gefinancierd door de Stichting, bouwen we verder aan goede seniorenhuisvesting en de instandhouding van de voorziening “Tafeltje Dekje” op Texel.

Onze Stichting loopt niet voorop als het gaat om het zoeken van publiciteit. We doen ons werk vrij onopvallend. Het is echter ons voornemen om meer te laten zien van onszelf en de mooie projecten die wij ondersteunen. Daarnaast willen we de mogelijkheden met betrekking tot het vestigen van een bestemmingsfonds op naam beter onder de aandacht brengen. In dit kader hebben we een voorzichtige stap gezet door middel van een persoonlijk interview met ondergetekende in het Seniorenblad “Leeftijd”.

Met als motto “Samen voor Zorg en Welzijn” kijken we vol vertrouwen naar de toekomst.

Namens het bestuur van de Stichting Samen één Texel

Arjen Boerhorst, voorzitter
15 juni 2020

Bekijk het jaarrapport 2019 (download)