Bestuursverslag 2020

Algemeen
Samen één Texel is al decennia lang het Texelse fonds, dat zich inzet voor het verbeteren van zorg en welzijn. De Stichting ondersteunt en initiëert projecten die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel. Met een statutair vermogen van meer dan € 7,5 miljoen zijn wij een fonds dat meetelt en daadwerkelijk het verschil kan maken. Het bestuur van Stichting Samen één Texel wordt gevormd door Texelaars die een brede maatschappelijke interesse hebben en betrokken zijn bij het maatschappelijke leven op het eiland. Met veel verantwoordelijkheidsgevoel en plezier dragen wij ons steentje bij aan een mooi en leefbaar Texel.

Terugblik
Er is alle reden om tevreden terug te kijken op het afgelopen jaar; het behaalde resultaat van ruim € 350.000 is zeer goed te noemen. Daarnaast is er in 2020 een bedrag van € 232.000 uitgekeerd dan wel toegezegd aan diverse mooie initiatieven op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Projecten en zaken waaraan wij een financiële bijdrage hebben mogen leveren zijn onder andere: Texelgezinnen, nieuwe menuboxen voor Tafeltje Dekje, nieuwe bedden voor het Tesselhuus, strandrolstoelen, de gezondheidsbeurs ‘Hoera het is vandaag’ en aan de renovatie en de verbouwing van de Gollards.

2020 was een zeer bijzonder beleggingsjaar; in het eerste half jaar was sprake van aanzienlijke verliezen. Het uiteindelijk netto beleggingsresultaat bedraagt maar liefst ca. € 194.000. Vanuit een gewenste diversificatie in de beleggingsportefeuille en risicospreiding van het belegde vermogen heeft het bestuur besloten verder te investeren in recreatief vastgoed en landbouwgrond op Texel. In 2020 was de Stichting een belangrijke deelnemer aan de Kavelruil Texel 2020 onder supervisie van Stivas. In totaal heeft Samen één Texel nu 93,5 hectare landbouwgrond in eigendom waarvan ruim 18 hectare uitgegeven in erfpacht.

Afgelopen jaar werden we blij verrast met een legaat van ruim € 25.000 van mw. K. Beekenkamp. Het aantal bestemmingsfondsen op naam is in stand gebleven: 1. Steunfonds St. Jan (label verzorgings- en verpleeghuizen op Texel); 2. Lena Smit-Zutphen fonds (label Verpleeghuis Texel); 3. Tante Hendrien Slik-Stark fonds (label Verpleeghuis Texel). Met een fonds op naam kun je iets goeds nalaten aan de Texelse samenleving en bepaal je zelf het doel. Het afgelopen jaar zijn er verschillende schenkingen van particulieren ontvangen, dit zien wij als een bevestiging van ons goede werk en we zijn dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen.

De geplande aanvang van de renovatie en verbouwing van de Gollards heeft vertraging opgelopen. Hierdoor is het eerste deel van de toegezegde financiële bijdrage van € 175.000 niet uitbetaald in 2020, maar in 2021. Dit geldt ook voor de reeds in 2018 toegezegde financiële bijdrage voor de verbouwing van de keuken ten behoeve van Tafeltje Dekje à € 64.000. Begin 2021 is het project Zorg en Wonen aan de Gasthuisstraat/hoek Pontweg opgeleverd. Een prachtig geheel en een eerste stap in de uitbreiding van het aantal woonvoorzieningen voor senioren op Texel. Om dit mogelijk te maken heeft Samen één Texel in een eerder stadium een bijdrage verstrekt van in totaal € 225.000 (waarvan een deel ten laste van Steunfonds St. Jan).

Toekomst
De impact van het coronavirus wordt steeds minder, we gaan langzamerhand weer terug naar een open samenleving en ook de economie herstelt zich sneller dan verwacht. Het nieuwe beursjaar is positief gestart. De verwachtingen voor 2021 zijn gericht op een rendement van 3% over het belegd vermogen. Door het goede resultaat in 2020 en de positieve verwachtingen voor 2021 is er volop ruimte voor bijdragen. Aanvragen voor financiële ondersteuning voor projecten en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn blijven van harte welkom. Daarnaast zal het bestuur ook zelf met voorstellen & initiatieven komen die leefbaarheid op Texel bevorderen.

Met belangstelling volgen we de werkzaamheden rond de verbouwing van de Gollards en de nieuwe keuken. Daarnaast blijven we in gesprek met organisaties en instellingen, waarbij de nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen worden besproken. Eén van die uitdagingen is het realiseren van voldoende woonruimte om zorgpersoneel naar Texel te halen. Er is een acuut tekort aan “handen” van zorgmedewerkers waardoor de noodzakelijke zorg in het geding komt. Vanuit Samen één Texel is er de intentie om ook op dit gebied ons steentje bij te dragen.

Namens het bestuur van de Stichting Samen één Texel

Arjen Boerhorst, voorzitter
20 juni 2021

Bekijk het jaarrapport 2020 (download)