Steunfonds St. Jan

Samen-een-Sint-Jan2

In 2015 heeft de Texelse Steunstichting St. Jan besloten om de stichting te liquideren en de taken  over te dragen aan de Stichting Samen één Texel. De steunstichting heeft met het overdragen van haar vermogen van ca. € 600.000 haar vertrouwen uitgesproken in de wijze waarop de Stichting Samen één Texel gestalte geeft aan haar maatschappelijke betrokkenheid door ondersteuning van projecten op het gebied van welzijn, gezondheid en huisvesting. 

historie
De Steunstichting St. Jan is in 1985 opgericht om erfenissen en legaten die aan het toenmalige verzorgingshuis Sint Jan in Den Burg zouden worden geschonken veilig te stellen en naar wens van de erflaters aan het goede doel te doen toekomen. Zo werd voorkomen dat deze gelden zouden wegvloeien in de exploitatie van het verzorgingshuis. Het jaarlijkse rendement van het stichtingsvermogen werd gebruikt voor subsidies aan bijvoorbeeld verzorging- en verpleeghuizen en overige instellingen die zich met zorg, verpleging en begeleiding van hulpbehoevenden op Texel bezig houden.

labeling vermogen Steunfonds St. Jan
Aan de overdracht hebben de bestuurders van de steunstichting, Nel Eelman- van ’t Veer, Cees Maas en Piet Zoetelief de uitdrukkelijke wens verbonden om het overgedragen vermogen van de steunstichting te labelen onder de naam Steunfonds St. Jan. Hiermee zal de Stichting Samen één Texel bij alle steunbedragen die in de toekomst worden uitgekeerd, aangeven of, en in welke mate, aanspraak is gemaakt op het vermogen van de voormalige Steunstichting St. Jan.

Sint-Jan-Samen-een-Texel-1