Toelichting werkwijze behandeling aanvragen

Lees voor het verzenden van uw aanvraag deze toelichting.

Om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen hanteert de stichting de uitgangspunten zoals die in de statuten van de stichting staan:

1. De aanvraag dient betrekking te hebben op de volgende doelstellingen:

a. Het verlenen van (financiële) steun aan op Texel werkzame instellingen die beogen de kwaliteit van de woon- en leefomgeving voor m.n. kwetsbare groepen binnen de Texelse samenleving in stand te houden of te verbeteren.

b. Het bevorderen en ondersteunen van samenwerking tussen instellingen en organisaties die de leefbaarheid op het eiland Texel bevorderen.

c. Het nemen van initiatieven ten behoeve van het welzijn, gezondheid en huisvesting, het
financieren daarvan of het (financieel) ondersteunen van initiatieven van andere organisaties/instellingen die op deze gebieden op Texel actief zijn.

2. Het verlenen van financiële steun kan alleen plaatsvinden, als ook naar andere instellingen verzoeken tot steun zijn gedaan.

3. Het verlenen van financiële steun kan plaatsvinden in de vorm van:
a. Schenking/periodieke bijdragen
b. Een rentedragende lening
c. Een renteloze lening

4. Alle aanvragen moeten voorzien zijn van een toelichting en duidelijke begroting.

5. Verzoeker(s) ontvangen schriftelijk of per mail een beslissing op het verzoek.

6. Het is gebruikelijk dat we – uiteraard in overleg met de aanvrager – de toegekende bijdragen vermelden op onze website en publiceren in de plaatselijke media.